کد: 2496 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک گلستان
قیمت: 380000000 تومان
متراژ زمین: 231 متر مربع
متراژ بنا: 300 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
کد: 178 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: پیرنجم الدین
قیمت: 420000000 تومان
متراژ زمین: 433 متر مربع
متراژ بنا: 300 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
کد: 165 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: جمهوری
قیمت: 430000000 تومان
متراژ زمین: 300 متر مربع
متراژ بنا: 400 متر مربع
تعداد خواب: سه خواب
کد: 185 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خیابان ابوذر
قیمت: 87500000 تومان
متراژ زمین: 250 متر مربع
متراژ بنا: 70 متر مربع
تعداد خواب: یک خواب
کد: 169 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک گلستان
قیمت: 330000000 تومان
متراژ زمین: 183 متر مربع
متراژ بنا: 250 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
کد: 1493 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: ابوذر
قیمت: 40000000 تومان
متراژ زمین: 115 متر مربع
متراژ بنا: 115 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
کد: 93131 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: باغ فردوس
قیمت: 340000000 تومان
متراژ زمین: 250 متر مربع
متراژ بنا: 220 متر مربع
تعداد خواب: سه خواب
کد: 93220 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: محدوده بلوار حکیم الهی محله کدیور
قیمت: 35000000 تومان
متراژ زمین: 100 متر مربع
متراژ بنا: 135 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
« شروع قبلی 1 2 بعدی پایان »